Regulamin Organizacyjny Fundacji 21


przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji 21 z dnia 13.02.2016 r. nr 1/2/2016

 

Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze
§ 1
 1. Niniejszym ustala się regulamin organizacyjny (zw. dalej „Regulaminem”), o którym mowa w przepisach art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, dla podmiotu leczniczego:
Fundacji 21, z siedzibą przy ul. Wolności 1, 38-400 Krosno, KRS: 0000512935, NIP: 684-263-84-79, REGON 181116481,
prowadzącej przedsiębiorstwo lecznicze pn.:
Przychodnia 21, z siedzibą przy ul Wolności 1, 38-400 Krosno, REGON: 181116481-00020,
 1. Fundacja 21 prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej, a udzielanie świadczeń zdrowotnych pozostaje w ramach wskazanej działalności. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności przeznaczane są wyłącznie na realizacje statutowych celów Fundacji.
 2. Poradnia 21, powołana uchwałą Zarządu Fundacji 21 z dnia 13.01.2016 r. nr 2/1/2016, stanowi przedsiębiorstwo lecznicze Fundacji, za pomocą którego prowadzi ona działalność leczniczą.
 
Cele i zadania Fundacji 21
§ 2
 1. Fundacja 21 prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 2. Celami Fundacji 21 są w szczególności:
 • działalność w zakresie rehabilitacji, w tym w szczególności rehabilitacji dzieci z trisomią chromosomu 21 (Trisomia 21) oraz uszkodzeniami układu nerwowego,
 • działalność w zakresie pomocy zdrowotnej, w tym neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i terapeutycznej,
 • działalność w zakresie terapii przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCS (tzw. mikropolaryzacji mózgu),
 • działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
 • wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
 • wspieranie rozwoju i współpracy instytucji działających na rzecz badań nad uszkodzeniami układu nerwowego i wad genetycznych,
 • działalność mająca na celu tworzenie mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki zdrowotnej oraz tworzenie i wprowadzania nowych rozwiązań prawnych z zakresu polityki zdrowotnej,
 • podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 1. Cele Fundacji w zakresie działalności leczniczej osiągane są w szczególności poprzez realizację następujących zadań:
 2. organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem dostępnych metod rehabilitacji i edukacji,
 3. opracowanie skutecznej formy pomocy dzieciom z dysfunkcjami przy jednoczesnym wsparciu wielospecjalistycznego zespołu itp.,
 4. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitacje i zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 5. organizowanie i finansowanie wykładów, konferencji, wystaw i imprez kulturalno-oświatowych na temat sytuacji zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej itp..
 6. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych,
 7. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych, popularyzacja ekspertyz i opinii medycznych, finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym oraz prawnym, prowadzącym prace naukowe i badawcze, nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe,
 8. wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, edukacyjnych, opiekuńczych.
 
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 3
 1. Fundacja 21 prowadzi działalność leczniczą w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 8 pkt 2) i art. 10 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Fundacja 21 prowadzi ambulatoryjną działalność leczniczą w szczególności w zakresie diagnostyki, świadczeń podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, jak również pielęgnacji i rehabilitacji.
 3. W zakresie działalności wskazanej w ust. 1 powyżej Fundacja 21 udziela świadczeń zdrowotnych między innymi w zakresie:
 4. rehabilitacji, w tym rehabilitacji dziecięcej,
 5. masażu leczniczego,
 6. neurologii, w tym neurologii dziecięcej,
 7. pediatrii,
 8. logopedii, w tym audiologii, foniatrii, neurologopedii, surdologopedii,
 9. psychologii, w tym psychologii dzieci i młodzieży.
 10. Aktualne informacje dotyczące zakresu oraz rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych ogłaszane są przez Fundację 21 poprzez udostępnienie ich w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji oraz na jej stronie internetowej.
 
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 4
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Fundację 21 w pomieszczeniach Przychodni 21 znajdujących się w jej siedzibie przy ul. Wolności 1 w Krośnie.
 2. Stosownie do potrzeb i możliwości Fundacja 21 udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu pobytu pacjenta, zwłaszcza na turnusach wyjazdowych, w przystosowanych do tego warunkach.
 3. Stosownie do potrzeb i możliwości Fundacja 21 udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W takich wypadkach, stosownie do art. 24 pkt 5) ustawy o działalności leczniczej, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
Proces udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 5
 1. Fundacja 21 wykonuje działalność leczniczą w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, tj. przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 
§ 6
 1. Warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych jest dokonanie rejestracji pacjenta.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, w tym w szczególności osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe pacjenta podane w trakcie rejestracji wymagają potwierdzenia dokumentem tożsamości.
 4. Jeżeli pacjent posiada przedstawiciela ustawowego lub inną osobę upoważnioną do działania w jej imieniu, konieczne jest okazanie dokumentów umożliwiających stwierdzenie przedstawicielstwa bądź inne upoważnienie do prowadzenia spraw pacjenta.
 5. Fundacja 21 zażąda od pacjenta lub osoby upoważnionej do działania w jej imieniu innych dokumentów koniecznych wedle obowiązujących przepisów prawa do udzielenia świadczeń zdrowotnych (skierowań na konsultację, itp.).
 
§ 7
 1.  Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminach uzgadnianych każdorazowo pomiędzy Fundacją 21 a poszczególnym pacjentem, według kolejności, na równych zasadach.
 2. Fundacja może ogłaszać szczegółowe harmonogramy udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych, poprzez udostępnienie ich w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji oraz na jej stronie internetowej.
 3. Ustępy 1 i 2 stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych na turnusach leczniczych lub rehabilitacyjnych.
 4. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, Fundacja 21 informuje o tym pacjenta w każdy możliwy sposób oraz uzgadnia z nim kolejny termin.
 
§ 8
 1. Warunkiem przeprowadzenia badania lub udzielenia świadczeń zdrowotnych jest wyrażenie na to zgody przez pacjenta, w tym małoletniego, który ukończył 16 lat.
 2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub niepełnosprawny intelektualnie, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku udzielenie świadczenia zdrowotnego uzależnione jest od uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego.
 4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
 5. Fundacja może żądać od pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego złożenia zgody, o której mowa w ust. 1-2, w formie pisemnego oświadczenia.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metod leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgoda na taki zabieg, metodę lub diagnostykę winna być wyrażona w formie pisemnej. Ustępy 2-4 znajdują odpowiednie zastosowanie.
 
§ 9
Przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy składają pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci, albo o nieupoważnieniu nikogo w tym zakresie.
 
§ 10
 1. Wymogów formalnych związanych z możliwością przeprowadzenia badania lub udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym w szczególności w zakresie okazania dokumentów tożsamości, nie stosuje się w przypadkach, w których wymagana jest natychmiastowa pomoc zdrowotna.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymogi formalne związane z możliwością przeprowadzenia badania lub udzielenia świadczenia zdrowotnego winny być dopełnione niezwłocznie po udzieleniu pomocy zdrowotnej.
 
§ 11
 1. Za proces udzielania świadczeń zdrowotnych bezpośrednio odpowiedzialna jest osoba prowadząca, tj. lekarz, fizjoterapeuta lub inna osoba wykonująca zawód medyczny (zw. dalej „osobą prowadzącą”).
 2. Osoba prowadząca obowiązana jest uzyskać zgodę na proponowane świadczenia zdrowotne, o której mowa w powyższych paragrafach Regulaminu, w zakresie nie objętym uprzednio złożonym przez pacjenta oświadczeniem.
 3. Osoba prowadząca obowiązana jest należycie dokumentować wszystkie wykonane i planowane czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
§ 12
 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
 6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r., poz. 95), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie.
 7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 
§ 13
 1. Pacjenci oraz osoby upoważnione do prowadzenia ich spraw mają prawo do poszanowania ich intymności i godności osobistej.
 2. Fundacja 21 jako administrator danych osobowych uzyskanych od pacjentów lub osoby upoważnione do prowadzenia ich spraw na potrzeby udzielenia świadczeń zdrowotnych, zapewnia przechowywanie i przetwarzanie tych danych w sposób gwarantujący ich należytą ochronę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w celach związanych wyłącznie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 3. Personel Przychodni 21 obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich chronionych informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
 
§ 14
 1. Pacjenci lub osoby upoważnione do prowadzenia ich spraw winny informować osoby prowadzące o stale przyjmowanych lekach, a także udzielać w trakcie wywiadu pełnej i prawdziwej informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 2. Pacjenci winni stosować się do wskazówek i zaleceń osób prowadzących oraz personelu Przychodni 21, zarówno w zakresie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych. Osoby upoważnione do prowadzenia spraw pacjentów winny dołożyć najwyższej staranności, aby odnośne wskazówki i zalecenia zostały wypełnione.
 
Porządek w Przychodni 21
§ 15
 1. W siedzibie Przychodni 21 nie wolno:
 2. palić tytoniu, spożywać alkoholu i innych środków odurzających;
 3. korzystać z telefonu komórkowego w sposób stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Przychodni, a zwłaszcza utrudniający udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 4. przebywać w miejscach dostępnych jedynie dla personelu Przychodni, bez uzyskania zgody odpowiedniego członka tego personelu;
 5. prowadzić akwizycji, zbiórek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać plakatów i ogłoszeń, bez uzyskania uprzedniej zgody Fundacji 21.
 6. Osoby przebywające w Przychodni 21 obowiązane są:
 7. informować personel Przychodni o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach.
 8. stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 
§ 16
 1. Pacjentom oraz osobom upoważnionym do działania w ich imieniu nie wolno żądać od personelu świadczenia usług niezwiązanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.
 2. Pacjentom oraz osobom upoważnionym do działania w ich imieniu nie wolno wnosić na teren Przychodni niebezpiecznych przedmiotów oraz wprowadzać zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników.
 
Świadczenia odpłatne
§ 17
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie określa cennik opłat. Cennik opłat będzie ogłaszany przez Fundację 21 poprzez udostępnienie go w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji oraz na jej stronie internetowej.
 2. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych organizowane jest z poszanowaniem zasady sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z kryteriami medycznymi.
 
§ 18
 1. Zapłata za udzielenie odpłatnego świadczenia zdrowotnego następuje przed udzielonym świadczeniem poprzez wpłatę gotówkową.
 2. Fundacja 21 może wyrazić zgodę na dokonanie zapłaty za udzielenie odpłatnego świadczenia zdrowotnego przelewem na wskazany przez Fundację 21 rachunek bankowy, po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją szczegółów tej zapłaty.
 
§ 19
 1. W przypadku udzielania odpłatnego świadczenia zdrowotnego pacjent może jeszcze przed jego rozpoczęciem i uregulowaniem uzyskać informację o całkowitych kosztach takiego świadczenia.
 2. Pacjent ma prawo do uzyskania paragonu fiskalnego w momencie dokonywania zapłaty lub – na życzenie – faktury VAT za zrealizowane świadczenia.
 
Struktura organizacyjna Przychodni 21
§ 20
 1. Przychodnia 21 jako jednostka organizacyjna dzieli się na następujące komórki:
 2. poradnia rehabilitacyjna,
 3. poradnia rehabilitacyjna dla dzieci,
 4. dział (pracownia) masażu leczniczego,
 5. poradnia neurologiczna,
 6. poradnia pediatryczna,
 7. poradnia logopedyczna,
 8. poradnia psychologiczna,
 9. poradnia okulistyczna,
 10. ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci.
§ 21
 1. Przychodnią 21 kieruje Kierownik Przychodni, powołany przez Zarząd Fundacji 21 na czas oznaczony lub nieoznaczony. W razie braku powołania Kierownika Przychodni, Przychodnią 21 kieruje Zarząd Fundacji 21, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.
 2. Do kompetencji Kierownika Przychodni lub Zarządu Fundacji, w przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej, należą w szczególności:
 3. wykonywanie wobec personelu Przychodni 21 uprawnień pracodawcy w zakresie stosunku pracy, jak i uprawnień kierowniczych w ramach każdego innego stosunku prawnego przewidującego podległość służbową w procesie świadczenia pracy, w tym w szczególności:
 4. nadzór nad organizacją pracy personelu Przychodni 21,
 5. merytoryczny nadzór nad pracą całego personelu Przychodni 21, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy,
 6. nadzór nad prawidłowością wypełniania i gromadzenia dokumentacji medycznej,
 7. nadzór nad stanem infrastruktury technicznej Przychodni 21,
 8. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu Przychodni 21,
 9. dbałość o należyte wypełnianie zadań Przychodni 21,
 10. koordynowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami Przychodni 21,
 11. przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie świadczonych usług.
 12. Kierownik Przychodni lub Zarząd Fundacji, w przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej, mogą określać w drodze wewnętrznych zarządzeń szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury obowiązujące w Przychodni celem zapewnienia wysokiego poziomu organizacji pracy oraz jakości świadczonych usług.
 
§ 22
Skargi i wnioski dotyczące:
 • działania Kierownika Przychodni 21 – rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji 21,
 • działania personelu Przychodni 21 – rozpatrywane są przez Kierownika Przychodni lub Zarząd Fundacji 21, niezwłocznie, w terminie nie dłużnym jednak niż 30 dni od dnia ich otrzymania.
 
Dokumentacja medyczna
§ 23
 1. Fundacja 21 udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Fundacja 21 udostępnia dokumentację medyczną również:
 3. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 4. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 5. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 6. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 8. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 11. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 12. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 13. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 14. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 15. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 16. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 17. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w razie jej wprowadzenia przed końcem przepisanego okresu przejściowego, będzie udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.
 
§ 24
Dokumentacja medyczna może być udostępniana:
 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie Fundacji 21;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.
 
§ 25
 1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 2 pkt b) i e) powyższego paragrafu wynosi za:
 2. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej;
 4. udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.
 5. Aktualne stawki opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ogłaszane są przez Fundację 21 poprzez udostępnienie ich w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji oraz na jej stronie internetowej


 
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
§ 26
 1. Fundacja 21 w realizacji swoich zadań dąży do zawiązania i zacieśnienia współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.
 2. Fundacja 21 może zawierać umowy o współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi, zawierające szczegółowe zasady współdziałania pomiędzy tymi podmiotami leczniczymi.
 3. Fundacja 21 może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania swoich zadań innemu podmiotowi leczniczemu lub osobom wykonującym samodzielnie określony zawód medyczny. Szczegółowe zasady zamówień, o których mowa, określają obowiązujące przepisy prawa oraz umowa pomiędzy Fundacją a określonym podmiotem lub wyżej wskazaną osobą.

§ 27
 1. Osoby prowadzące w sytuacjach prawem przewidzianych kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowań zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Osoby prowadzące udzielanie świadczeń zdrowotnych kierują pacjentów na leczenie realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 3. Fundacja 21 może zalecać wykonanie określonych badań lub uzyskanie określonych świadczeń zdrowotnych, których wykonanie lub udzielenie wykracza poza możliwości Fundacji, u podmiotów leczniczych współpracujących z Fundacją. Fundacja może stworzyć listę takich podmiotów leczniczych.
 
Postanowienia końcowe
§ 28
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Fundacji 21 z dnia 13.02.2016 r. nr 1/2/2016, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia wykonywania przez Fundację działalności leczniczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin podaje się do powszechnej wiadomości poprzez udostępnienie go w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji 21 oraz na jej stronie internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą Zarządu Fundacji 21. Zmieniony Regulamin podaje się do powszechnej wiadomości poprzez udostępnienie go w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji 21 oraz na jej stronie internetowej.