ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Rada Patronacka

Dr hab. Jolanta Panasiuk jest adiunktem w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa UMCS w Lublinie, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii - ich wyniki prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów.  Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia. Jest Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych lubelskiego oddziału PAN, należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, a za książkę Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS 2012) uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe w 2014 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.


 

Prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska jest pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na licznych konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce, a także warsztaty naukowo-szkoleniowe dla logopedów. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej - zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

 

Dr n. med Elżbieta Radwańska – specjalista ortodonta, absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Bene Meritus), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, wieloletni kierownik Poradni Ortodontycznej w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej w Krakowie, wykładowca Studium Medycznego w Krakowie. Autorka licznych publikacji dotyczących opieki stomatologicznej dzieci niepełnosprawnych oraz modelu rehabilitacji układu stomatognatycznego u dzieci z zespołem Downa stosowanego w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej.
Zespół Downa i medycyna, pod. red. dr hab. n. med. Jolanty Wierzby, 2014.


 
                                        

Dr Anna Maria Choińska pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się, pod kierownictwem prof. dr hab Ludwiki Sadowskiej, dziećmi z zespołem Downa. Pełniła w latach 2012-2015 obowiązki kierownika Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2003 roku uzyskała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zmiany w poziomie rozwoju fizycznego i sprawności psychomotorycznej dzieci z zespołem Downa od 0 do 3. roku życia, kompleksowo rehabilitowanych według Wrocławskiego Modelu Usprawniania. Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. dr hab. Ludwika Sadowska, natomiast Recenzentami: prof. dr hab. Zofia Ignasiak, dr hab. Lidia Ilnicka, prof. nadzw. dr hab. Janusz Nowotny. Od 2009 do tej pory opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Zaburzeń Rozwojowych Dzieci SKN-18 przy Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi ćwiczenia kliniczne ze studentami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii przy ul. Wrońskiego 13c, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Boznański (2003-2012), a obecnie od 2013 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Koszarowej we Wrocławiu na XIII oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej pod kierunkiem dr Agaty Trafalskiej. Dr Choińska bierze czynny udział w konferencjach naukowych polskich jak i międzynarodowych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu rehabilitacji dzieci. Ukończyła między innymi kursy z zakresu diagnostyki i terapii dzieci ryzyka według MonachijskiejFunkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR ) dla 1, 2 i 3 roku życia, kurs Psychomotoryki, Integracji Sensorycznej I i II stopinia, jest instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Od wielu lat pracuje wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU), który został opracowany dla dzieci z zespołem Downa przez zespół lekarzy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów i psychologów pod kierownictwem prof. L. Sadowskiej. Jest wykładowcą w ramach obowiązkowych kursów CMKP dla lekarzy specjalizujacych się w rehabilitacji medycznej z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.