ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Statut Fundacji 21

STATUT
FUNDACJI 21”
tekst jednolity z dnia 12.06.2017 roku


Postanowienia Ogólne
§ 1
 

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja 21”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Renatę Magdalenę Kopacz, obywatelkę polską, zwaną dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Agatę Uliasz, notariusza z siedzibą Kancelarii Notarialnej w Jaśle przy ulicy Kościuszki nr 4, pod numerem repertorium A. 2844/2014 dnia 26 maja 2014 roku.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach85 b (tekst jednolity: Dz. U. z1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
 1. Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną, przy czym z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2003.96.873 z późn. zm.), uzyskuje status organizacji pożytku publicznego.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Krosno.
§4
 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Fundacja ma prawo używać logo i pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 
§ 5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Może także przyznawać tytuł osoby zaprzyjaźnionej, darczyńcy, sponsora.
 
§ 6
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub przystępować do fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 4. Fundacja może zatrudniać pracowników na zasadzie umowy o pracę jak również zawierać kontrakty menedżerskie i umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło lub świadczenia usług), z zastrzeżeniem § 28d ust. 1 pkt c) niniejszego Statutu.
 
§ 7
 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 
Cele i przedmiot działania Fundacji
§ 8
Celem działania Fundacji jest:
 1. działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, mowy oraz niepełnosprawnością;
 2. działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównania szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością;
 3. działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych;
 4. wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;
 5. wspieranie rozwoju i współpracy instytucji działających na rzecz badań nad rozwojem dzieci i młodzieży;
 6. wspieranie i pomoc rodzinom w udziale w turnusach oraz wyjazdach rehabilitacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdach integracyjnych dla rodziców, opiekunów i terapeutów;
 7. wspieranie rodzin adopcyjnych wychowujących dziecko z niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju;
 8. działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych zagrożonych społecznym i zawodowym wykluczeniem;
 9. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i mechanizmów temu służących;
 10. działalność mająca na celu tworzenie mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki zdrowotnej;
 11. podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej mających na uwadze rozwój osób niepełnosprawnych;
 12. ochrona i promocja zdrowia.
 
§ 9
Cele Fundacji będą realizowane poprzez:
 1. organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem dostępnych metod rehabilitacji i edukacji,
 2. opracowanie skutecznej formy pomocy dzieciom z dysfunkcjami poprzez stworzenie spójnego programu terapeutycznego opracowanego przez wielospecjalistyczny zespół w którego skład wchodzą m. in. logopeda/neurologopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta. W ramach możliwości będą organizowane specjalistyczne konsultacje lekarskie;
 3. szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwoju;
 4. prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej;
 5. promocję i wspomaganie edukacji, kształcenia zawodowego, w tym osób niepełnosprawnych;
 6. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitacje i zatrudnienie osób niepełnosprawnych;
 7. działanie na rzecz przybliżania tematu niepełnosprawności;
 8. organizowanie seminariów i konferencji, kampanii społecznych, targów sztuki, imprez i konkursów, festiwali dot. tematów społecznych,
 9. organizowanie i finansowanie wykładów, wystaw i imprez kulturalno-oświatowych na temat sytuacji zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej,
 10. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób potrzebujących i ich rodzin,
 11. udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom w formie celowych funduszów, dotacji, nagród,
 12. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych,
 13. inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji w celu integracji osób niepełnosprawnych,
 14. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych,
 15. popularyzacja ekspertyz i opinii medycznych,
 16. finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród, i dotacji osobom fizycznym oraz prawnym, prowadzącym prace naukowe i badawcze;
 17. podejmowanie inicjatywy i wspieranie programów badawczych ;
 18. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i poza granicami Polski w celu wsparcia osób niepełnosprawnych;
 19. współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi - polskimi i zagranicznymi w celu pomocy osobom niepełnosprawnym;
 20. nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego;
 21. organizowanie koncertów, występów, pokazów, warsztatów, zjazdów, seminariów, turnusów, treningów oraz zbiórek publicznych i aukcji charytatywnych w kraju i za granicą;
 22. organizowanie i prowadzenie klubów, zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 23. organizowanie i prowadzenie przedszkola, punktu przedszkolnego lub klubu dla dzieci z oddziałami integracyjnymi i/lub specjalnymi;
 24. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
 25. pomoc na rzecz osób z wadami genetycznymi;
 26. działanie na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolenia średniego i wyższego w zakresie pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia;
 27. organizowanie przedsięwzięć wydawniczych i popularyzatorskich;
 28. skupianie wokół Fundacji osób chętnych do pomocy w realizacji celów statutowych,
 29. wspieranie finansowe osób fizycznych, zespołów, organizacji i instytucji realizujących programy zgodne z wartościami i celami Fundacji;
 30. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich,
 31. organizację zbiórek pieniędzy na cele statutowe;
 32. prowadzenie działalności gospodarczej niezbędnej do realizacji celów statutowych;
 33. wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, edukacyjnych, opiekuńczych;
 34. prowadzenie działalności wydawniczej.
 35. prowadzenie działalności leczniczej, w tym powoływanie i prowadzenie jednostek i komórek leczniczych.

§10
 1. Fundacja może podejmować współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową
  i zagraniczną z osobami i organizacjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również:
  1. wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
  2. zrzeszać się w organizacjach grupujących fundacje i stowarzyszenia o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 
Majątek i dochody fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w akcie założycielskim wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie – subwencje, dotacje, środki pozyskiwane z funduszy unijnych, darowizny, spadki i zapisy otrzymane przez Fundację, wszelkie nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania oraz środki uzyskane z prowadzonej przez fundację działalności.
 
§ 12
Dochodami Fundacji są w szczególności:
 1. darowizny, dotacje, datki, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,
 2. wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa oraz od osób fizycznych i prawnych,
 3. odsetki bankowe od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych,
 4. dochody z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem,
 5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych i akcji promocyjnych prowadzonych przez Fundację,
 6. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji.
 
§ 13
 1. Przychody z darowizn, datków, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
 
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
§ 15
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 16
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 
Działalność pożytku publicznego Fundacji
§ 16a
 1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
 2. działalność charytatywna (88.99.Z);
 3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 4. ochrona i promocja zdrowia (86.90.E);
 5. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
 6. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 7. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
 8. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z);
 9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (94.99.Z);
 10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z);
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (94.99.Z).
 12. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
 13. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 17
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 
§ 18
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
 1. wydawanie książek (58.11.Z);
 2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 3. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z);
 4. introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
 5. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);
 6. produkcja gier i zabawek (32.40.Z);
 7. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
 8. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
 9. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 10. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
 11. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
 12. działalność portali internetowych (63.12.Z);
 13. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 14. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);
 15. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
 16. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
 17. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
 18. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
 19. wychowanie przedszkolne (85.10.Z);
 20. szkoły podstawowe (85.20.Z);
 21. zakwaterowanie (PKD 55);
 22. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
 23. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
 24. nauka języków obcych (85.59.A);
 25. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
 26. organizowanie szkoleń specjalistycznych (85.59.B);
 27. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
 28. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z;)
 29. praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);
 30. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);
 31. praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z);
 32. praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);
 33. działalność paramedyczna (86.90.D);
 34. nauka, edukacja, oświata i wychowanie (85.59.B);
 35. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
§ 19
 1. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1 000,- zł pochodzącą z funduszu założycielskiego Fundacji.
 2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej:
  1. przekazywane na ten cel przez Fundatorów środki pieniężne,
  2. środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym przez Zarząd Fundacji,
  3. środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w rozmiarze ustalonym przez Zarząd Fundacji.
 
§ 20
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 
§ 21
 1. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 2. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 4. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 
§ 22
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r.
 
Organy Fundacji
§ 23
Władzami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
 2. Rada Fundacji,
 3. Rada Patronacka.
 
Zarząd
§ 24
 1. Zarząd składa się z trzech członków, pełniących funkcję: Prezesa Zarządu, I Wiceprezesa Zarządu, II Wiceprezesa Zarządu.
 2. Fundator wchodzi w skład Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu. Fundator może zrezygnować z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wtedy wskaże on inną osobę na to miejsce.
 3. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4a Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  2. śmierci członka Zarządu,
  3. upływu kadencji członka Zarządu,
  4. odwołania członka Zarządu,
  5. skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.
 3. Prezes Zarządu odpowiada za całość działań Fundacji i prowadzi sprawy wewnętrzne Fundacji w pełnym zakresie, w tym w zakresie finansów Fundacji.
 4. I Wiceprezes Zarządu prowadzi sprawy wewnętrzne i zewnętrzne Fundacji w pełnym zakresie, z wyłączeniem spraw leżących w zakresie finansów Fundacji. Prezes Zarządu może upoważnić w formie aktu notarialnego I Wiceprezesa Zarządu do prowadzenia wszelkich lub rodzajowo określonych spraw w zakresie finansów Fundacji.
 5. II Wiceprezes Zarządu prowadzi sprawy wewnętrzne i zewnętrzne Fundacji w zakresie merytorycznie związanym z prowadzoną przez Fundację działalnością. Prezes Zarządu może upoważnić w formie aktu notarialnego II Wiceprezesa Zarządu do prowadzenia wszelkich lub rodzajowo określonych spraw Fundacji w zakresie wykraczającym poza sprawy określone w zdaniu pierwszym.

§ 25
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy w sposób wyraźny nie zastrzeżone w statucie do kompetencji Rady .
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. uchwalanie regulaminów dotyczących funkcjonowania Fundacji,
  3. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji,
  4. realizacja celów statutowych,
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  8. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  9. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,
  10. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. W wypadkach przewidzianych w przepisach prawa Zarząd zleca uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie badania (audytu) sprawozdania finansowego Fundacji lub innego, określonego obszaru działalności Fundacji. W wypadkach niewynikających z przepisów prawa Zarząd może zlecić przeprowadzenie badania (audytu), o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile uzna to za celowe.

§ 26
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.
 
§ 27
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. Posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 28
Do reprezentowania Fundacji uprawnieni są członkowie Zarządu w następujący sposób:
 1. Prezes Zarządu może reprezentować Fundację samodzielnie,
 2. I Wiceprezes może reprezentować Fundację samodzielnie,
 3. II Wiceprezes może reprezentować Fundację samodzielnie w sprawach niemajątkowych, a w sprawach związanych z rozporządzaniem prawem lub zaciąganiem zobowiązań majątkowych łącznie z Prezesem Zarządu lub I Wiceprezesem.

Rada Fundacji
§ 28a
 1. Rada Fundacji jest odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej organem nadzoru Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 3. badanie gospodarki finansowej Fundacji oraz sprawozdań merytorycznych
  z działalności Fundacji i przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag w tym zakresie,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonywania obowiązków,
 5. przedstawianie Fundatorowi sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt a),
 6. wyrażanie opinii w zakresie kierunków działalności oraz zamierzeń Fundacji, jak również w innych sprawach z zakresu działalności Fundacji przedłożonych jej przez Zarząd,
 7. zwracanie się do Fundatora z wnioskami o dokonanie zmian w składzie Zarządu,
 8. dokonywanie zmian regulaminu określającego jej szczegółowy tryb działania.
 9. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 10. żądania od Zarządu i pracowników Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 11. żądania od członków Zarządu i pracowników Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 12. badania wszystkich dokumentów Fundacji.
 
§ 28b
 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Fundatora.
 2. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa regulamin uchwalony przez Fundatora. Regulamin może być zmieniany przez Fundatora lub przez Radę Fundacji. Zmiana Regulaminu dokonywana przez Radę Fundacji winna być zatwierdzona przez Fundatora.
 
§ 28c
 1. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 5. śmierci członka Rady Fundacji,
 6. upływu kadencji członka Rady Fundacji,
 7. odwołania członka Rady Fundacji,
 8. skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Rada Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.
 
§ 28d
 1. Członkowie Rady Fundacji:
 2. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ppkt. a) i b) powyżej.
 
Rada Patronacka
§ 29
 1. Rada Patronacka jest organem konsultacyjnym i doradczym w Fundacji. Do kompetencji Rady Patronackiej należy w szczególności: wspieranie działalności Fundacji oraz konsultowanie działań Fundacji przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd.
 2. Rada Patronacka składa się z osób, które powoływane są do Rady przez Fundatora.
 3. Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.
 4. Liczba członków Rady Patronackiej nie jest limitowana.
 5. Członkowie Rady Patronackiej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.
 6. Członkowie Rady Patronackiej zobowiązani są wspierać Fundację w jej bieżącej działalności.
 7. Rada Patronacka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 
Zmiana Statutu Fundacji
§ 30
 1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 2. Zmiany statutu może dokonać Fundator lub inna upoważniona przez Fundatora osoba.


 
Kontrola nad wydatkami i uprawnienia Darczyńców
§ 31
 1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest zapewnić pełną transparentność w obszarze finansów Fundacji.
 2. W wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 Zarząd zobowiązany jest w szczególności:
  1. prowadzić księgowość Fundacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  2. zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych w całości przez podmiot profesjonalny, usługowo zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  3. sporządzać w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku sprawozdanie z działalności Fundacji w tym roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji.
 3. W związku z postanowieniami ust. 1 Zarząd Fundacji zobowiązany jest udzielać na wniosek osoby, która dokonała darowizny na rzecz Fundacji (zwanej dalej Darczyńcą) a także wskazanym przez Darczyńcę audytorom, wyczerpujących i udokumentowanych informacji oraz wyjaśnień na temat sposobów wydatkowania środków pochodzących z darowizn pieniężnych dokonanych przez tego Darczyńcę, który występuje o udostępnienie tych informacji. W przypadku gdy Darczyńca, dokonując darowizny, wskazał jej cel, Zarząd Fundacji zobowiązany jest na jego wniosek udzielić informacji umożliwiających weryfikację, czy darowizna ta została wykorzystana zgodnie z zastrzeżonym przez Darczyńcę celem.
 4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w ust. 3 traktowane będzie jako rażąca niewdzięczność obdarowanego i stanowić będzie dla Darczyńcy podstawę do odwołania dokonanej darowizny, z zachowaniem wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
 
Likwidacja Fundacji
§ 32
Fundacja ulega likwidacji wobec:
 1.  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo
 2. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 
§ 33
 1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zarządu Fundacji.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Zarząd.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 
Postanowienia końcowe
§ 34
 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga zgody Fundatora.
 
§ 35
 1. W przypadku śmierci Fundatora, całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo wystąpienia czasowej lub trwałej przeszkody w wykonywaniu jego uprawnień określonych w niniejszym Statucie, przedmiotowe uprawnienia, w tym zwłaszcza uprawnienia do:
- wejścia w skład Zarządu,
- powoływania i odwoływania członków Zarządu,
- ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu,
- powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji,
- uchwalenia, zmiany oraz zatwierdzania zmiany regulaminu Rady Fundacji,
- powoływania i odwoływania członków Rady Patronackiej,
- zmiany statutu Fundacji lub upoważnienia innych osób do zmiany statutu Fundacji,
- wyrażania zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
przysługują niepodzielnie jego spadkobiercom lub – w przypadku całkowitej lub częściowej utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych albo wystąpienia czasowej lub trwałej przeszkody w wykonywaniu przez niego swych uprawnień – osobom, które byłyby jego spadkobiercami w razie jego śmierci, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, a w ich braku – przedstawicielom ustawowym tych spadkobierców lub osobom, do czasu uzyskania przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych. Z chwilą, w której Fundator odzyska pełną zdolność do czynności prawnych lub ustaną przeszkody w wykonywaniu jego uprawnień, wszelkie uprawnienia Fundatora określone w niniejszym Statucie będą przysługiwały wyłącznie Fundatorowi.
 1. Fundator może wskazać podmiot lub podmioty, którym przysługiwać będą jego uprawnienia określone w niniejszym Statucie na wypadek jego śmierci albo całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie woli Fundatora w tym przedmiocie winno być wyrażone w formie aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez Fundatora z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, zapis ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.
 2. O skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Fundator powiadomi Zarząd Fundacji.
 3. Zapisy niniejszego paragrafu stosować się będą odpowiednio do podmiotów, którym przysługują uprawnienia Fundatora określone w niniejszym Statucie, ustalonych zgodnie z ust. 1 powyżej lub zgodnie z oświadczeniem Fundatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 
§ 36
 1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 26.05.2014.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.