ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Regulamin Organizacyjny Fundacji 21

 
§ 1.
Nazwa podmiotu
 1. Regulamin Organizacyjny Fundacji 21 (zwany: Regulaminem) został sporządzony w oparciu o art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dla podmiotu leczniczego, którym jest Fundacja 21  z siedzibą w Krośnie, ul. Wolności 1, 38-400 Krosno, KRS 0000512935, NIP 6842638479, REGON 181116481, prowadzącego zakład leczniczy Przychodnia 21, ul. Wolności 1, 38-400 Krosno, REGON  181116481-00020.
 2. Fundacja 21 prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, a udzielanie świadczeń zdrowotnych pozostaje w ramach wskazanej działalności. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji 21.
 3. Przychodnia 21, powołana uchwałą nr 2/2/2016 r. Zarządu Fundacji z dnia 13 stycznia 2016r., stanowi zakład leczniczy, za pomocą którego  Fundacja 21 prowadzi działalność leczniczą.
§ 2.
Cele i zadania Fundacji 21
 1. Fundacja 21 prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.
 2. Celem działania Fundacji 21 jest m.in. ochrona i promocja zdrowia, w szczególności:   
1) działalność w zakresie rehabilitacji, w szczególności rehabilitacji dzieci z Trisomią chromosomu 21 (Trisomia 21) oraz uszkodzeniami układu nerwowego;
2) działalność w zakresie promocji zdrowotnej, w tym neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i terapeutycznej;
3) działalność w zakresie terapii przezczaszkowej, stymulacji stałoprądowej tDCS (tzw. mikropolaryzacja mózgu);
4) działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
5) wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;
6) wspieranie rozwoju i współpracy instytucji działających na rzecz badań nad uszkodzeniami układu nerwowego i wad genetycznych;
7) działalność mająca na celu tworzenie mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki zdrowotnej oraz tworzenie i wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych z zakresu polityki zdrowotnej;
8) podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

     3. Cele Fundacji 21 w zakresie działalności leczniczej osiągane są w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

1) oganizację warsztatów i zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem dostępnych metod rehabilitacji i edukacji;
2) opracowanie skutecznej formy pomocy dzieciom z dysfunkcjami przy jednoczesnym wsparciu wielospecjalistycznego zespołu itp.;
3) organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację i zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
4) organizowanie i finansowanie wykładów, konferencji, wystaw i imprez kulturalno-oświatowych na temat sytuacji zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej, itp.;
5) prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych;
6) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych, popularyzacja ekspertyz i opinii medycznych, finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym oraz prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym prace naukowe i badawcze, nawiązywanie współpracy  z podmiotami prowadzącymi prace naukowe.

§ 3.
Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 1. Fundacja 21 prowadzi działalność leczniczą w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 8 pkt 2  i art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
 2. Fundacja 21 prowadzi ambulatoryjną działalność leczniczą, w szczególności w zakresie diagnostyki, świadczeń podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, jak również pielęgnacji i rehabilitacji.
 3. W zakresie działalności wskazanej w ust. 1 Fundacja 21 udziela świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie:
                     1) rehabilitacji, w tym rehabilitacji dziecięcej,
                     2) logopedii, w tym audiologii, foniatrii, neurologopedii, surdologopedii;
                     3) psychologii, w tym psychologii dzieci i młodzieży.
    4. Aktualne informacje, dotyczące zakresu oraz rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych ogłaszane są przez Fundację 21 poprzez udostępnienie ich w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji 21 w miejscu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz na jej stronie internetowej.

 
§ 4.
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Fundację 21 w ramach prowadzonej Przychodni 21 zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Wolności 1.
 2. Stosownie do potrzeb i możliwości Fundacja 21 udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu pobytu pacjenta, zwłaszcza na turnusach wyjazdowych, w przystosowanych do tego warunkach.
 3. Stosownie do potrzeb i możliwości Fundacja 21 udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemu łączności. W takich wypadkach, stosowanie do art. 24  ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
  o działalności leczniczej, miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

§ 5.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Fundacja 21 wykonuje działalność leczniczą zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, tj. przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
§ 6.
 1. Warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych jest dokonanie rejestracji pacjenta.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, w tym osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe pacjenta podane w trakcie rejestracji wymagają potwierdzenia dokumentem tożsamości.
 4. Jeżeli pacjent posiada przedstawiciela ustawowego lub inną osobę upoważnioną do działania w jej imieniu konieczne jest okazanie dokumentów umożliwiających stwierdzenia przedstawicielstwa bądź inne upoważnienie do prowadzenia spraw pacjenta.
 5. Fundacja 21 zażąda od pacjenta lub osoby upoważnionej do działania w jej imieniu innych dokumentów koniecznych wedle obowiązujących przepisów prawa do udzielenia świadczeń zdrowotnych (skierowań na konsultację, itp.).
§ 7.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminach uzgadnianych każdorazowo pomiędzy Fundacją 21 a poszczególnym pacjentem według kolejności rejestracji, na równych zasadach.
 2. Fundacja 21 może ogłaszać szczegółowe harmonogramy udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych poprzez udostępnienie ich w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji 21 oraz na jej stronie internetowej.
 3. Postanowienia ust. 1 i ust.2 stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych na turnusach leczniczych lub rehabilitacyjnych.
 4. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających zachowanie terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, Fundacja 21 informuje o tym pacjenta w każdy możliwy sposób oraz uzgadnia z nim kolejny termin.
§ 8.
 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych powyżej, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.
 5. Fundacja 21 może żądać od pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego złożenia zgody, o której mowa w ust.1 i ust. 2, w formie pisemnego oświadczenia.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metod leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgoda na taki zabieg, metodę lub diagnostykę winna być wyrażona w formie pisemnej. Ust. 2-4 znajdują odpowiednie zastosowanie.
§ 9.
Przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy składają pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci, albo o nieupoważnianiu nikogo w tym zakresie.
 

 
§ 10.
 1. Wymogów formalnych związanych z możliwością przeprowadzenia badania lub udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym w zakresie okazania dokumentu tożsamości nie stosuje w przypadkach, w których wymagane jest natychmiastowe udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymogi formalne związane z możliwością przeprowadzenia badania lub udzielenia świadczenia zdrowotnego winny być dopełnione niezwłocznie po ich wykonaniu.
§ 11.
 1. Za proces udzielania świadczeń zdrowotnych bezpośrednio odpowiedzialna jest osoba prowadząca, tj. lekarz, fizjoterapeuta lub inna osoba wykonująca zawód medyczny zwana dalej osobą prowadzącą.
 2. Osoba prowadząca obowiązana jest uzyskać zgodę na proponowane świadczenia zdrowotne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Osoba prowadząca obowiązana jest należycie dokumentować wszystkie wykonane i planowane czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 12.
 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażania zgody na udzielania informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2 pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
 6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2 w pełnym zakresie.
 7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położonej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
§ 13.
 1. Pacjenci oraz osoby upoważnione do prowadzenia ich spraw mają prawo do poszanowania ich intymności i godności osobistej.
 2. Fundacja 21 jako administrator danych osobowych uzyskanych od pacjentów lub osoby upoważnione do prowadzenia ich spraw na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnia przechowywanie i przetwarzanie tych danych w sposób gwarantujący ich należytą ochronę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 3. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w imieniu Fundacji 21 obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich chronionych informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
§ 14.
 1. Pacjenci lub osoby upoważnione do prowadzenia ich spraw winny informować osobę prowadzącą o stale przyjmowanych lekach, a także udzielać w trakcie wywiadu pełnej i prawdziwej informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 2. Pacjenci winni stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej w zakresie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a także wskazówek i zaleceń innych osób wykonujących zadania służbowe w Fundacji 21 w sprawach administracyjnych
  i organizacyjnych.
 3. Osoby upoważnione do prowadzenia spraw pacjentów winny dołożyć najwyższej staranności, aby wskazówki i zalecenia, o których mowa w ust. 2 zostały wypełnione.

Porządek w Przychodni 21
§ 15.
 1. W siedzibie Przychodni 21 nie wolno:
1) palić tytoniu, spożywać alkoholu i innych środków odurzających,
2) korzystać z telefonu komórkowego w sposób stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Przychodni 21, a zwłaszcza utrudniający udzielanie świadczeń zdrowotnych,
3) przebywać w miejscach dostępnych jedynie dla personelu Przychodni 21, bez uzyskania zgody odpowiedniego członka tego personelu,
4) prowadzić akwizycji, zbiórek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać plakatów i ogłoszeń, bez uzyskania uprzedniej zgody Fundacji 21.
   
      2. Osoby przebywający w Przychodni 21 obowiązane są:

1) informować personel Przychodni 21 o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach,
2) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.


§ 16.

 1. Pacjentom oraz osobom upoważnionym do działania w ich imieniu nie wolno żądać od personelu świadczenia usług niezwiązanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.
 2. Pacjentom oraz osobom upoważnionym do działania w ich imieniu nie wolno wnosić na teren Przychodni 21 niebezpiecznych przedmiotów oraz wprowadzać zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.

Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

§
17.
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie określa cennik opłat.
 2. Cennik opłat, o którym mowa w ust. 1 będzie ogłaszany przez Fundację 21 oraz zostanie podany do wiadomości pacjentów poprzez jego wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Fundacji 21 oraz na  stronie internetowej Fundacji 21.
 3. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych organizowane jest z poszanowaniem zasady sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych zgodnie z kryteriami medycznymi.
§ 18.
 1. Zapłata za udzielenie odpłatnego świadczenia zdrowotnego następuje przed jego udzieleniem w formie wpłaty pieniężnej.
 2. Fundacja 21 może wyrazić zgodę na dokonanie zapłaty za udzielenie odpłatnego świadczenia zdrowotnego przelewem na wskazany przez Fundację 21 rachunek bankowy, po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją 21 szczegółów tej zapłaty.
 
§ 19.
 1. W przypadku udzielenia odpłatnego świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo  przed jego rozpoczęciem i uregulowaniem zapłaty uzyskać informację o całkowitych kosztach takiego świadczenia.
 2. Pacjent ma prawo do uzyskania paragonu fiskalnego w momencie dokonywania zapłaty za świadczenie zdrowotne lub – na wniosek zgłoszony zgodnie z przepisami ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – faktury za zrealizowane odpłatne świadczenie zdrowotne.  
 
Struktura organizacyjna Przychodni 21
§
20.
Przychodnia 21 jako jednostka organizacyjna dzieli się na następujące komórki organizacyjne:
 1. poradnia logopedyczna, do zadań której należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji z logopedą oraz neurologopedą;
 2. poradnia psychologiczna, do zadań której należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dziecięcego;
 3. ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, do zadań którego należy w szczególności świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę, pedagoga oraz organizowanie turnusów.

Sposób kierowania Przychodnią 21
§
21.
 1. Przychodnią 21 kieruje Kierownik Przychodni, powołany przez Zarząd Fundacji 21 na czas oznaczony lub nieoznaczony. W razie braku powołania Kierownika Przychodni, Przychodnią 21 kieruje Zarząd Fundacji 21, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.
 2. Do kompetencji Kierownika Przychodni lub Zarządu Fundacji 21, w przypadkach wskazanych w ust, 1 należą w szczególności:
                1) wykonywanie wobec personelu Przychodni 21 uprawnień pracodawcy w zakresie stosunku pracy, jak i uprawnień kierowniczych w ramach każdego innego stosunku                             prawnego przewidującego podległość służbową w procesie świadczenia pracy, w szczególności:
                                 a) nadzór nad organizacją pracy personelu Przychodni 21,
                                 b) merytoryczny nadzór nad pracą całego personelu Przychodni 21 w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy,
                                 c) nadzór nad prawidłowością wypełniania i gromadzenia dokumentacji medycznej;
               2) nadzór nad stanem infrastruktury technicznej Przychodni 21;
               3) podejmowanie działań celem podnoszenia kwalifikacji personelu Przychodni 21;
               4) dbałość o należyte wypełnianie zadań Przychodni 21;
               5) koordynowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami Przychodni 21;
               6) przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie świadczonych usług.
3. Kierownik Przychodni lub Zarząd Fundacji 21, w przypadku wskazanym w ust. 1, mogą określać w drodze wewnętrznych zarządzeń szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury obowiązujące w Przychodni 21 celem zapewnienia wysokiego poziomu organizacji pracy oraz jakości świadczonych usług.

§ 22.
Skargi i wnioski dotyczące:
 1. działania Kierownika Przychodni – rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji 21,
 2. działania personelu Przychodni 21 – rozpatrywane są przez Kierownika Przychodni lub Zarząd Fundacji 21,
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania.

Dokumentacja medyczna
§ 23
 1. Fundacja 21 udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Fundacja 21 udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
7) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
8) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
9) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
10) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
11) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
12) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
13) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 
    3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających         
     identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
    4. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
     28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne.

§ 24.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Dokumentacja medyczna może być udostępniania:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie Fundacji 21, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

      3. Fundacja 21 prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego. Wykaz zobowiązany jest prowadzić pracownik udostępniający dokumentację medyczną.

§ 25.
 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 24 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 Fundacja 21 pobiera opłatę, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

     3. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 24 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 wynosi za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

    4. Aktualne stawki  opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ogłaszane są przez Fundację 21 poprzez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu  udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Fundacji 21 oraz na jej stronie internetowej.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§ 26.
 1. Fundacja 21 w realizacji swoich zadań dąży do związania i zaciśnięcia współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.
 2. Fundacja 21 może zawierać umowy o współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami leczniczymi, zawierające szczegółowe zasady współdziałania pomiędzy tymi podmiotami leczniczymi.
 3. Fundacja 21 może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania swoich zadań innemu podmiotowi leczniczemu lub osobom wykonującymi samodzielnie określony zawód medyczny. Szczegółowe zasady zamówień, o których mowa powyższej, określają obowiązujące przepisy prawa o raz umowy pomiędzy Fundacją 21, a określonym podmiotem lub wyżej wskazaną osobą.
 
§ 27.
 1. Osoby prowadzące w sytuacjach prawem przewidzianych kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowań zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Osoby prowadzące udzielanie świadczeń zdrowotnych kierują pacjentów na leczenie realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 3. Fundacja 21 może zalecać wykonanie określonych badań lub uzyskanie określonych świadczeń zdrowotnych, których wykonanie lub udzielenie wykracza poza możliwości Fundacji 21, u podmiotów leczniczych współpracujących z Fundacją 21. Fundacja 21 może stworzyć listę takich podmiotów leczniczych.
 
Monitoring pomieszczeń
§ 28.
Sposób obserwacji pomieszczeń Fundacji 21 reguluje odrębny regulamin.
 
Postanowienia końcowe
§ 29.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin podaje się do powszechnej wiadomości poprzez udostępnienie go  w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji 21 w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na jej stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą Zarządu Fundacji 21. Zmieniony Regulamin podaje się do powszechnej wiadomości poprzez udostępnienie go w widocznym miejscu w siedzibie Fundacji 21 oraz na jej stronie internetowej.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (do pobrania)