ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Ochrona danych osobowych

 
Klauzula informacyjna dla podopiecznych i fundatorów fundacji
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1 tel. 531 977 074.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy lub porozumienia , której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z realizacją celów związanych ze statutową działalnością fundacji oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Statutu fundacji oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub porozumienia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania oraz w przypadku obowiązków statutowych i prawnych fundacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków zgodnie w obowiązującymi aktami prawnymi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1 tel. 531 977 074.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okres tej i przyszłych rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla pracownika/zleceniobiorcy/byłego pracownika/byłego zleceniobiorcy
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1 tel. 531 977 074.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z realizacją celów związanych ze statutową działalnością fundacji oraz w celu zatrudnienia, organizacji pracy i pomocy socjalnej oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Statutu Fundacji, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia tj. stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu odpowiednio przez okres 50  lub/i 10 lat, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla kontrahenta
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1 tel. 531 977 074.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  • w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • związku z utrzymywaniem dobrych relacji biznesowych z klientami oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty, co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy,  a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie w/w przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla petenta
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1 tel. 531 977 074.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem sprawy, którą petent zgłasza oraz prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej czyli wykonywaniem obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w celu nawiązania kontaktu oraz w związku z utrzymywaniem dobrych relacji z petentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty, co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy,  a po jej zakończeniu zgodnie przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.