ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Jak założyć subkonto w Fundacji 21?


Aby założyć subkonto w Fundacji 21 należy wypełnić oraz podpisać następujące dokumenty:
 

 1. Deklarację o założeniu subkonta w Fundacji 21.
 2. Regulamin gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych ewidencjonowanych na subkontach Podopiecznych w ramach Fundacji 21.
 3. Wykaz wydatków refundowanych przez Fundację 21.
 4. Dwa egzemplarze Porozumienia Fundacji z Podopiecznym.
 5. Oświadczenie o rachunku bankowym, na który będą wypłacane środki tytułem refundacji kosztów na rzecz Podopiecznego.
 6. Klauzulę informacyjną RODO.


Obowiązkowo prosimy o załączenie:
 1. Zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę kandydata (zaświadczenie musi być wydane w języku polskim). Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Fundacja przyjmuje tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
 2. Aktualnego zdjęcia Kandydata, z podpisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem Kandydata.
 3. Krótkiego opisu Kandydata, sporządzonego na dodatkowej kartce. Fundacja może wykorzystać ten opis w materiałach informacyjnych celem realizacji jej zadań na rzecz Podopiecznego.
 4. Orzeczenia o niepełnosprawności - należy przesłać kopię tego dokumentu.
Powyższe dokumenty i załączniki należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Fundacja 21 OPP
ul. Wolności 1
38-400 Krosno


W ciągu 30 dni od otrzymania podpisanej i kompletnej dokumentacji niezbędnej do założenia subkonta, Zarząd Fundacji 21 podejmie decyzję o nadaniu Kandydatowi statusu Podopiecznego i założeniu subkonta. Decyzja Zarządu zostanie przesłana listownie, na adres korespondencyjny podany w treści Deklaracji wstąpienia do Fundacji 21. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji 21, Podopiecznemu lub jego rodzicowi/om albo opiekunowi/om prawnemu/ym zostaną przesłane następujące dokumenty:
 
 • decyzja o nadaniu statusu Podopiecznego,
 • podpisane przez Fundację Porozumienie Fundacji z Podopiecznym,
 • informacja o wysokości współczynnika zwrotu kosztów użycia pojazdu oraz kserokopię uchwały Zarządu Fundacji 21 dotyczącej określenia współczynnika zwrotu kosztów użycia pojazdu,
 • informacja o sposobie logowania się do konta Podopiecznego na stronie internetowej Fundacji 21.
 

Fundacja 21 zastrzega, że wypełnienie i podpisanie wyżej wymienionych dokumentów nie oznacza automatycznego nadania statusu Podopiecznego.
Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Zarządu Fundacji 21.
 Dokumenty do pobrania:
 1. Deklaracja o założeniu subkonta w Fundacji 21.
 2. Oświadczenie o rachunku bankowym.
 3. Porozumienie Fundacji z Podopiecznym.
 4. Regulamin gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych ewidencjonowanych na subkontach Podopiecznych w ramach Fundacji 21.
 5. Wykaz wydatków refundowanych przez Fundację 21,
 6. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
 7. Oświadczenie o płatnościach.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO pod adresem: 
www.fundacja21.org/rodo