ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Diagnoza inteligencji


Ocenę inteligencji i zdolności poznawczych dokonuje psycholog. W Fundacji 21 diagnozę przeprowadza się z wykorzystaniem Skal Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5), wywiadu oraz obserwacji.
SB5 to najnowocześniejszy (polskie normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017), test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Przeznaczony jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat, zarówno o typowym jak i nietypowym rozwoju (np. ADHD, dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia neurologiczne, autyzm itp.). Oprócz typowych zastosowań diagnostycznych w zakresie opiniowania, narzędzie to pozwala na precyzyjne różnicowanie stopni niepełnosprawności intelektualnej.
SB5 składa się ze skali słownej i bezsłownej oraz skali skróconej. Średni czas przeprowadzenia testu to 15 do 75 minut, w zależności od stosowanej skali. Pełna skala zajmuje od 45 do 75 minut. Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników: rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo - przestrzenne, pamięć robocza.
 
Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z Fundacją 21 i umówienia się na diagnozę inteligencji.