ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

 
Poradnia dla Dzieci z Autyzmem oferuje świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do głównych zadań poradni należy wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieranie ich rodzin.


DIAGNOZA

W Poradni diagnozę przeprowadza zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog specjalny oraz neurologopeda. Wszyscy specjaliści posiadają gruntowną wiedzę oraz doświadczenie w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Aby rozpocząć diagnozę w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - skierowanie do miejsca o kodzie 1708: Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym.

Na procedurę diagnostyczną składa się kilka spotkań:

1. Wizyta  lekarska – obserwacja dziecka i wywiad medyczny z rodzicami /opiekunami prawnymi.
2. Spotkanie z dwójką diagnostów -  przeprowadzenie badania z wykorzystaniem protokołu obserwacji do diagnozowania ze spektrum autyzmu ADOS-2 lub obserwacja dziecka podczas swobodnej zabawy, czy też rozmowy, podczas której przeprowadzane są próby diagnostyczne.
3. Wywiad z rodzicami – poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu – ADI-R.
4. Spotkanie z logopedą – ocena kluczowych umiejętności oraz deficytów w obszarze językowym dziecka.
5. Spotkanie z pedagogiem specjalnym – obserwacja aktualnych umiejętności oraz trudności dziecka ze sfery poznawczej i motorycznej.
6. Spotkanie z psychologiem - obserwacja aktualnych umiejętności oraz trudności dziecka ze sfery społeczno-emocjonalnej, w przypadku konieczności przeprowadzenie badania ilorazu inteligencji.
7. Spotkanie po diagnozie - spotkanie dla rodziców /opiekunów prawnych dziecka w celu  omówienia wyniku diagnozy.

Na pierwszą wizytę diagnostyczną należy zabrać dostarczyć następującą dokumentację dziecka:
  • książeczka zdrowia,
  • ksero dokumentacji medycznej (wyniki badań EEG, MR, TK, metabolicznych, genetycznych, badanie słuchu, wzroku, itp. – gdy u dziecka przeprowadzano w/w badania), wszystkie wypisy z pobytów szpitalnych,
  • informację ze szkoły lub przedszkola – opis funkcjonowania dziecka w placówce oświatowej, obserwowane mocne strony oraz trudności,
  • informacje od terapeutów, jeśli dziecko uczestniczy w procesie terapeutycznym,
  • dokumentację z Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej (opinie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
  • wynik badania ilorazu inteligencji – jeżeli było wykonane w przeciągu ostatniego roku od dnia podjęcia diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • dodatkowo: nagranie typowych zachowań dziecka, zachowań niepokojących rodziców, swobodnej, samodzielnej zabawy oraz zabawy z rodzeństwem, rodzicami.
 
TERAPIA

W ramach Poradni prowadzone są zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe dla osób ze spektrum autyzmu.

Kwalifikację na zajęcia grupowe przeprowadza specjalista: pedagog specjalny, logopeda lub psycholog.

Specjaliści wykorzystują zróżnicowane metody terapeutyczne wspomagające rozwój osób ze spektrum autyzmu.