ul. Wolności, 38-400 Krosno
sekretariat@fundacja21.org    tel. +48 531 977 074
 

Potrzebujesz pomocy?

 

     Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, Fundacja 21 może udzielić Ci pomocy i wsparcia na zasadach określonych w statucie fundacji. 

Pomoc charytatywna obejmuje:
 • pomoc rzeczową;
 • świadczenia udzielane przez Fundację 21 w ramach prowadzonej przez nią działalności;
 • refundację wydatków określonych w Wykazie wydatków refundowanych przez Fundację 21 stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 Pomoc charytatywną świadczy się na rzecz osób:
 1.  niepełnosprawnych;
 2.  z zaburzeniami rozwoju;
 3.  z zaburzeniami mowy;
 4.  długotrwale lub ciężko chorych;
 5.  w trudnej sytuacji życiowej;
 6.  poszkodowanych zdarzeniami losowymi.Do wniosku o przyznanie pomocy charytatywnej wnioskodawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu;
 2. kosztorys świadczeń (jeżeli wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 3 Regulaminu);
 3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia dokumentów, w tym medycznych potwierdzających występowanie zaburzeń mowy, rozwoju, długotrwałej lub ciężkiej choroby (jeżeli pomoc charytatywna ma być udzielona z uwagi na niepełnosprawność, zaburzenia mowy lub rozwoju, długotrwałą lub ciężką chorobę);
 4. zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, świadczeniach z pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych (jeżeli pomoc charytatywna ma być udzielana z uwagi na trudną sytuację życiową);
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu przyznawania pomocy charytatywnej przez Fundację 21 według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. 
 6. pisemną prośbę o przyznanie pomocy charytatywnej.

 
Wszystkie dokumenty do pobrania poniżej:

  

 1. Regulamin przyznawania pomocy charytatywnej przez Fundację 21
 2. Załącznik nr 1- Wykaz wydatków refundowanych przez Fundację 21
 3. Załącznik nr 2 - Wniosek o objęcie pomocą charytatywną
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o danych osobowych
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zapoznanie się z Regulaminem